2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

Švarus kiemas

 

Aš – ne tas medelis,

Bet einu keleliu,

Kuriuo Eglė ėjo,

Susitiko žaltį

Ir jį apžavėjo…

Iš namų – takelis,

Pakelėje – smėlis,

Iki vandenyno – tiktai

Viena mylia,

Rūmai gintariniai,

Kuriuos man žadėjai…

Trys sūnūs užaugo,

O kur drebulėlė?

Palinkau į gelmę,

Širdis sudrebėjo,

O gal tai – tik lapas,

Kurį ten regėjau?

Laimė – vienas medis

Su daugel šakelių

Ir kiekviena saugo

Tūkstantį lapelių,

O aš – tiktai Eglė

Su skausmu širdelėje,

Ko man nežadėjai...

Oi, kaip sudtrebėjau.


Ona Baliukienė
Gyvenimo nuokalnė

 


Nebus daugiau kelionių

Toliau namų

Nei vasarą, nei žiemą,

Sniege – klampu,

O vasarą birus

Sustabdo smėlis…

Jaučiu, einu šlaitu

Lazdele pasirėmusi,

Užkliūva net ir mažas akmenėlis,

Nurieda vis į nuokalnę,

Pavyti nesuspėju…

Surinks akmenėlius vaikai,

Sudės, kaip aš sudėjau,

Po vieną žodį tars

Danguje ir Kūrėjui.


Ona Baliukienė

Balta diena

 Baltas sniegelis –

Žiemos turtas,

Kai jo per daug ant medžių,

Papučia vėjelis

Ir giria pasipurto,

Krenta į žemę

Purūs gniužulai,

Brendi per pusnį

Ir pasijunti gerai.

Kas ta žiemą

Būtų be sniego,

Ant upių ledo,

Eglių, pušelių,

Kur slėptųsi pelėdos,

Nubalę kiškiai su juodom ausim...

Pavasaris – artyn,

Žiema nustos baugint.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

Močiutės patirtis

 


Iki kol išliekame vaikais?

Iki pirmosios meilės,

O ji aplanko gan anksti,

Kai pašaukia gyvenimas

Pažinti laimę…

Tas jausmas lieka praeity,

O akys grįžta,

Lyg į dangų,

Kurį nušviečia spindulys,

Užliejantis tyru jausmu,–

Jo neiškeistume į nieką

Per gyvenimą keliaudamas.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 28 d., penktadienis

Takeliu

 
Vaikai – antra jaunystė,

Vaikaičiai – tai senolių laimė,

Sutikta prie kryžkelės,

Imi už rankos ir jauti –

Iš jos gyvybė trykšta.

Vediesi takeliu ligi namų

Ir šnekučiuojiesi,

Du balandėliai tuokiasi,

Ligi pavasario – dar mėnuo,

O jie jau ruošiasi…

Vaikai – gyvenimo tąsa,

Vaikaičiai – mano laimė.

Ona Baliukienė


2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis

Vienintelė riba

 Nesakyk: „Labanakt’’,

Kol visos dainos

Dar nesudainuotos,

Kol danguje – žvaigždžių,

Kurios per naktį šviečia,

O daug širdžių

Viena prie kitos kviečia…

Nėra nakties,

Kol einame per žemę

Saulei šviečiant,

Surenkame jos spindulius

Ir artimą apšviečiame.

Nesakyk : „Sudie’’, –

Dar susitiksime ir danguje,

Gili duobė – tik akyse,

Vienintelis ir slenkstis,

Kurį jau peržengus,

Nebeiname žeme į priekį.


Ona Baliukienė

Meilės aidas

 
Su tavimi ir žiemą

Gaudau drugelius,

Dainuoju meilės dainą,

Skinu gėles pavasario,

Glaudžiu jas prie krūtinės

Ir susišildau…

Nenoriu būti vienadieniu drugeliu,

Gėle, kuri tik vienai dienai

Išsiskleidžia,

Daina, kuri prasideda

Ir lieka pamiršta,

Geriau jau būti aidu

Meilei.


Ona Baliukienė
2022 m. sausio 26 d., trečiadienis

Po viduržiemio

 Žiema, balta laume,

Atiduok man saulę,

Vidur žemės pievos

Prakirsiu pusiaudienį,

Nuleisiu į eketę

Poledinį diską,

Ištirpdysiu ledą,

Šaltį nuskandinsiu,

Paskelbsiu pavasarį.

Ledo pluta kiūžta,

Sniego pusnys slūgsta,

Saulė iš padangių

Paros ratą suka,

Paberia dar miltų,

Ir šalnos truputį

Su lietum sumaišius

Ištirpdo ledokšnius, –

Žiemos, kaip nebūta...

Medžių šaknys šyla,

Pumpurai suskyla,

Aviliuose bitės

Zirzimu prabyla.

Priglaudžiau prie medžio

Šiandien savo ausį,

Girdžiu, juda pelės

Ir barsukas prausiasi,

Naujai vadai ruošiasi

Kiškiai ilgaausiai...

Sėdžiu ir mojuoju

Ant ledynų krašto

Žemei motinėlei

Pirmais tulpių raštais.


Ona Baliukienė


2022 m. sausio 25 d., antradienis

Dar – tik atodrėkis

 
Gaivu lauke,

Kaip ir pavasarį miške,

Kada atodrėkis ir tirpsta sniegas,

Šaltukas naktį atsigriebia

Ir skreba po kojomis

Plonas ledukas,

Į veidrodį pavirtęs.

Rytais sukiužta sapnas

Ir taip diena praeina,

Esi pats sau –

Tikriausias atvaizdas,

Ir sniego gniūžtę

Į save paleidi,

Kad kitas neaplenktų,

Brendi per baltą sniegą.


Ona Baliukienė


Lytys ir properšos

 
Dienoraštis –

Nepertraukiama gija,

Čia ir jausmai

Guli sustingę,

Plaukia pasroviui ir mintys,

Tarsi pavasarinės lytys,

Aplamdytos ir virpančios…

Kalbuosi eilėmis, –

Jos pačios sklinda,

Slysta per Šventosios ledą,

Properšose ir dainuoja,

Kieno širdis girdi…

Nusikeliu į praeitį,

Sugrįžtu į dabartį,

O ateitis – vaikams, –

Nebūsiu pranašu.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 24 d., pirmadienis

Vakaro mintys

 Ne kasdien būna linksma

Šaltu žiemos metu,

Kai tik žvirbliai ir zylės

Renka spurgų lukštus.

Daug dažniau – dienos niūrios,

Varnos suka ratu,

Iš balandžių pasiima

Surastus grūdelius…

Žemė viską dalina:

Ir vargus, ir džiaugsmus,

Iš dangaus vandenyno –

Ir diena, ir naktis…

Laukiu ryto, kaip džiaugsmo,

Kada saulė nušvis.


Ona BaliukienėJuodas varnas

 Kai tau – pavasaris,

Pražysti obelų žiedais,

Nesusimąstai, kad bus ruduo,

Paskui žiemos šarma

Ir būsi baltas baltas, –

Palieka akyse šviesa

Ir šypsena vaiko nekalto…

Per kryžkeles, per metų kaitą

Praėjęs sužinai,

Kas yra teisus,

O ką dangus nuteisia

Už visą amžiaus kainą;

Gudrus esi ir prieraišus,

Gudresnis net už prijaukintą

Juodą varną.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 23 d., sekmadienis

Pusnys žvanga

 


Sniege ant kauburių

Suspindi saulės žvaigždės,

Nepusto – taip ramu

Dauboje ir ežero pakrantėje,

Saulėlydis paskęsta

Į paklodę baltą,

Lyg motinos skarelėje…

Kalbu su dangumi,

Nusilenkiu ir žemei,

Einu gimtinės takeliu,

Kur pateka rytais

Saulelė…

Sausa žolė ir gėlės

Vėjui papūtus

Žvanga.


Ona Baliukienė


Girgždesys

 


Laukiniam paukščiui

Neprireiks tavo namų,

Nors lesini ir myli,

Jis turi savo rūpesčius,

Susirenka ir trupinius,

Nutupia ant šakos

Ir tyli…

Jis mato daug toliau

Viršūnėje tupėdamas,

Ir stebi – pasitrauks,

Atauš ir pėdos...

Nelieskit ir manęs,

Kada klausausi,

Kaip sugirgžda sniegas.

Ona Baliukienė

2022 m. sausio 22 d., šeštadienis

Iš medžio

 
Iš medžio tėtė

Drožė švilpukus,

Šachmatus, šaškes

Ir dėžutes bei lentą,

Sodino ir žiūrėjo,

Kaip jaunimas auga,

Ant medžio nutūpė

Mažas paukštelis

Ir švilpavo, oi, švilpė...

Kada pražydo medis,

Užsimezgė ir meilė, –

Keli paukšteliai skrido

Į aukštą dangų,

Švilpavimu pabudino ir saulę.

Iš brandaus medžio pjovė

Išilginę lentą,

Į šešias padalino

Ir vėl grąžino žemei,

Kaip ir buvo lemta.


Ona Baliukienė


Girių aidas

 Nors viršūnę kerta,

Šaknys pasilieka,

Kai šakas genėja,

Liemenį atliepia.

Mūsų giria ūžė

Vėl naujai užgimus,

Kas kiek metų –

Lūžiai, vėl kita Tėvynė…

Laisvė – ne duotybė

Iš dangaus – į žemę, –

Ją visada gynė

Ir mūsų tėveliai.

Susiūbavęs medis

Ir vėl atsitiesia...

Pažiūrėk į girią,

Joje – šitiek medžių,

Kurie auga tiesūs.


Ona Baliukienė


Dar būsime KŪRĖJAI

 
Mylėkit, vyrai moterį,

Kaip apdainavo ją Homeras,

Vergilijus, Šekspyras,

Mūsų sodžių dainiai…

Dainuokit, žmonės,

Apie Motiną kūrėją

„Giesmių Giesmėje,’’

Mokėkite jai nusilenkti,

Apkabinti ir per liemenį,

Kad kibirkštis uždegtų laužą,

Būtume visi kūrėjai…

Nupieškim moterį – tik tokią,

Kokią piešė bažnyčių freskose

Ir genijai.


Ona Baliukienė


2022 m. sausio 21 d., penktadienis

Sausis

 
Pripustė, prisnigo

Žiema visą kiemą,

Senukai klampoja,

Vaikeliai kvatoja,

Garbina žiemą…

Kas gniūžtę suspaudžia,

Kas senį nulipdo,

Paberia paukščiui,

Morka pavaišina…

Nubėgau į kiemą

Pusnių pažiūrėti –

Pavargo net kojos,

Nėra kur prisėsti…

Ant suolelių – pusnys,

Tas pats – ant medelių,

Stogas neatlaikė –

Babakšt ant senelio…

Dėkodama dangui

Su savimi susitaikiau,

Vėjau, vėjeli,

Nepūsk daugiau šalčio.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

Šviesos keliu


Tave girdžiu,

Kaip širdžių šauksmą

Aukščiau dangaus

Gražiausių šviesulių, –

Palaima – džiaugsmas,

Kurį ir žemėje regiu…

Tamsa prišaukia šviesą,

Angelo sparnais apsigaubiu

Ir saugau sielos šviesą, –

Be jos būtų sunku…


Ona Baliukienė


Sveika siela

 
Mokytojau,

Tavo diena prasideda,

Kai ryte saulė švinta,

Pakyla akys nuo sąsiuvinių,

Išmargintų tamsiu raštu, –

Žiema – ilga,

Ilgesnė ir už sprindį,

Kuriuo matuodavo seniai…

Mokiny,

Tai tavo pareiga išmokti uoliai,

Ką sako mokytojas prie lentos,

Vaikščiodamas tarp suolų,

Jis ir paglosto galvą, ir sušildo

Geru, švelniu žodžiu…

Tėveli, mama,

Jūs saugokite vaiko širdį,

Kad ji vis atsilieptų,

Ką ir Tu sakei:

„Myliu.’’


Ona Baliukienė


Neatidėliotini darbai

 


Kasdien turiu neatidėliotinų darbų, –

Praeis ir užsimiršiu,

Nutirps, kaip sniegas,

Šarma nuo langų

Ir tulpių raštas baltas…

Ant eglės spyglio

Snaigę džiovinu,

Žiūriu, kaip ji ištirpo,

Pavirto ašaros lašu,

Palaistė žolės daigą...

Kas buvo lengva praeity,

Dabar jau sunkiai sunku.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 19 d., trečiadienis

Taikos balandis tegu skrenda

 
Mes – ne tik Europos vidury,

Mūsų pėdos žymios

Visame pasaulyje, –

Kiek parašytų knygų,

Išradimų, muzikos

Iš mūs padangės skamba…

Mes – dideli būry,

Kaip žvaigždės danguje,

Pagal jų žemėlapį keliaujame,

Atrandame ir kalnų viršukalnėse vietas,

Savo vėliavėlę ten įsmeigiame…

Mūsų daug daugiau taikių žmonių,

Negu mes patys manome.


Ona Baliukienė

Vasaros vėjas

 
Paglostyk mano plaukus,

Pakedenk ir pasidžiauk

Jų sruogų vilnimis,

Jau ryto saulė apšvietė,

Šią naktį prisimink…

Paleisk ir sušukuok

Man garbanas, –

Jos juodos, kaip naktis,

Baltos dienos atokaitoje

Jaunystę prisimink…

Su vėju vakar šokome,

Žiūrėjai į akis,

Tiek buvo saldaus juoko,

Vasarą prisimink.


Ona Baliukienė

Laimė - gyventi savo šalyje


Kalifornija. Rimos Aristidos foto.

 

2022 m. sausio 17 d., pirmadienis

Prigimties sparnai

 
Žmogaus prigimtis

Jau linkusi prieštarauti,

Kol pats suranda kelią,

Ne viena diena praeis...

Jauno mintis – tėvus praaugti,

Kai tampa tėvu,

Eina ta pačia vaga,

Nors mano,

Kasasi giliai…

Prabėga daugel metų,

Užgimsta Mocartas

Ir girdisi nauji garsai,

Keliavo Servantesas per gimtinę,

Malūno sukasi

Lig šiol sparnai…

Žmogaus prigimtis – pasiekti dangų,

O saulė šviečia amžinai

Čia pat – nereikia nieko gaudyti,

Tik piešk, rašyk, dainuok

Savo vardu,

Kuriuo gimei.


Ona Baliukienė

2022 m. sausio 16 d., sekmadienis

Žievės

 Nežinau nuo ko pradėti

Naujai kelią eiti,

Kai jis baigiasi

Jau ties aukšta kalva, -

Lietuva + kryžius,

Pagarba…

Pamiškėje žydi melsvai viržiai,

Renka bitės medų,

Teka iš beržų,

Klevų sula...

Eisiu – pinsiu vainikus

Ir girdysiu Tave,

Tuo pačiu – save…

Usnių žiedelius nuskinsiu,

Švelnūs ir melsvi,

Duria tik sena,

Kai luoba stora...

Jauni nekalti –

Saugo tik save,

Parašiutais virtę kils į rūką,

Aplipdys kalvas…

Nežinau, kuo baigsiu,

Gal būsiu sraige?2022 m. sausio 15 d., šeštadienis

Laukimas

 
Už geležinės užtvaros,

Ant plikų medžių

Laukia pakabinti inkilai,

Primindami senovę,

Iš kur išskrido paukščiai

Su juodais švarkais,

Pasirišę juostas

Blizgančiais taškais,

Primenančiais povą, –

Dar – be uodegos,

Taip ir neišmokusio giedoti

Apie rojų...

Ant geležies strypų

Svetimus pasus užmovė,

Svajojo būti broliais,

Ariančiais ir švilpaujančiais

Apie visų gerovę.

Pribėgę juodą žemę

Rado, oi, ne šlovę, –

Kiti nešiojo blizgučius

Ir antpečius su žvaigždėmis,

Uodegomis povo,

Baltais marškiniais,

Švarkais – kaip molio,

Čiulbančiais vėl apie visų gerovę…

Iš vieno inkilo – du paukščiai,

O tokie nevienodi, –

Vienas renka kirminus

Ir džiaugiasi, kad pasisotino,

O kitas geria vyną

Iš paauksuotos taurės

Ir kelia tostą

Už būsimą gerovę,

Mažajam ir kelnes

Drobines numovęs…

Po smėliu – akmenėlis,

Žvirgždas su taškais

Iš Broliu Grimų pasakos,

Donelaičio būro nebaigtos giesmės,

Kalno, vis dar piešiamo

Čiurlionio...

Kurį tu pamilai,

Kuriuo didžiuosis pavasarį sugrįžęs

Margas čiulbuonėlis,

O gal povas?Ledokšniai

 


Eini per pievą

Po pirmų šalnų –

Ledokšniai treška,

Senos žolės stiebeliai nulenkti,

Nukritę lapai mena

Ir motulės raštą,

Apšalusiam lange –

Vaikystės žiburys…

Baltas lapas,

O jame – saulutės ratas,

Bėga į vakarą,

Pasilenki ir skrebeni,

Girdisi melodija :

Birbynė šneka

Su manimi ir tavimi…Atgarsiai

 


Kūnas ir siela –

Neatskiriama vienybė,

Kaip žemė ir dangus,

Tą jau suprato

Ir prieš mūsų erą,

Kai garbino dievus.

Nepamaitinsi kūno,

Žus ir siela, –

Joje kūrybos kibirkštis,

Atnešta iš Prometėjaus,

Nedegsi laužo

Ir užges ugnis.

Gimę per karą

Iš arčiau prisimena,

Kaip degė trobos,

Pavergė ir sielas,

Šie atgarsiai rusena

Su mumis,

Kas kelia kumštį,

Kiti ieško kuokų,

Kad kaltintų kaimyną

Dėl savo nerangumo,

Siekia prikalti vinimis.2022 m. sausio 14 d., penktadienis

Šalta ugnis

 


💑

Šalta ugnis – išblėsęs jausmas,

Uždegsi antrą kartą,

Švies, bet neuždegs vilties,

Kad bus šviesiau,

Tamsoje susikursi

Jaunystės laužą, –

Jis nebespindės…

Šalta ugnis – senatvės bučinys,

Kai žvakė nepakils iki žvaigždės,

Apgausi tik save

Ir mylimą įžeisi,

Neliks nė laužo,

Nė ugnies.
Atgijęs žodis

 Viskam yra laikas –

Rudeniop aprišti medelius,

Kad žievė tvirtėtų,

Sukrautų žiedus…

Sausį leisti pailsėti,

O apdengs šaknis

Baltas sniego pūkas,

Nepasieks žvėris…

Man atėjo laikas –

Sėti ir gėrėtis,

Kaip atgijo žodis

Visom spalvomis.
2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienis

Gera po saule

 Gera mažam, –

Mama ir tėtis pakelia,

Parodo saulę;

Gera jaunam, –

Klajoja po pasaulį…

Gera ir man, –

Esu močiutė,

Matau žemę,

Dangaus pašvaistę vakare,

Patekančią saulę…

Gera ir tau, –

Visas gyvenimas –

Gražus pasaulis.2022 m. sausio 12 d., trečiadienis

Sušukime drauge

 Kodėl taip jaučiasi

Žmogus sutrikęs,

Kai kryžkelė jau įveikta,

Sunkumai nugalėti,

Bado nebėra?

O kiek buvo jėgų įdėta:

Ugnelės degė languose

Ir laužo ugnį uždegė,

Ji ir dabar vis šviečia

Mano širdyje.

Kodėl sunku tylėti,

Kai žodis veržia lūpas,

Pašaukime drauge:

„Sunkumai nugalėti,

Bado nebėra!’’


Žmogus ir paukštis

 Kodėl žmogus žiūri į dangų

Ir dažnai pavydi paukščiui?

Mes esame visur,

Daug stipresni nei paukštis,

Tik neužstokime dangaus,

Kur skrenda laisvas

Paukštis…
Kovoje už taiką

 


Po tiek metų atrodo,

Kad tebedega karo laužai,

Televizijos bokštas apšviestas

Ne Naujų šviesomis,

Sproginėja ten kulkos,

Žūsta broliai ir sesės,

Gedi ne tiktai tėvai,

O visa Lietuva dūmais

Apsmilkusi…

Man šiandieną nešalta, –

Esu su visais,

Kurie trispalvę laiko,

Neatrodom prastai,

Jei pasaulio draugai mus palaiko.

Kasmet prisegu gėlę,

Mėlynakę laukų neužmirštuolę,

Kam atrodo kitaip –

Teisė rinktis

Raudonąją rožę...Ona Baliukienė

2022 m. sausio 11 d., antradienis

DangujeVienam ir šalta,

Žemėje – nejauku,

Pabūk, nors savo buvimu,

Bus dviese šilta ir jauku,

Pripildysime sielas

Juoku ir žvilgsniu,

Trumpu ir bučiniu,

Labai karštu…

Kur tik eini, akimis seku,

Tu – mėnuo,

Saulė aš esu,

Pabūkim danguje vieni

Tarp tūkstančių žvaigždžių.Metro naktį

 
Nepasiduok savo krašte,

Rudens vėjelis kužda

Man į ausį, –

Nėra čia bėgių,

Tunelių metro,

Kur nakčiai žiemą

Prisiglausi…

Oi, gaudysiu snaiges,

Su jomis ir pasiausiu,

Savam kieme

Nebūsiu prašalaitis,

Sugausiu žvaigždę

Ir pasidabinsiu,

Į rudens purvą veidu

Nepanirsiu.


Bjaurastis

 


Bjaurastis atsiranda,

Prilimpa ir lieka,

Ji tarsi iš nieko, –

Neturi ir vardo,

Bendra visam sviete…

Su ja dainiai kovojo,

Su muzika vijo,

Vanta vanojo,

Vis tiek neatbaidė…

Prilimpa ir žodis,

Ant lapo palieka,

Bjaurastis išbujoja,

Jei tyli poetas.


Juodas kaspinas

 


Kada nebereikės trispalvės

Juodu kaspinu aprišti,

Stovės prie jos užaugusi

Nauja karta,

O sausio įvykiai bylos,

Kaip keliasi iš naujo

Gražuolė jaunystė,

Mūsų Lietuva.

Manęs nebus, nebus tavęs,

Gyvų ir liudininkų nebus likę,

O juodas kaspinas –

Po žeme,

Pakels jauni iš naujo

Sausį trispalvę,

Žaliuos pušų giria

Geltoname dangaus fone,

Raudonu siūlu atausta.

Ar pildosi mano svajonė

Kaime ir mieste?


2022 m. sausio 10 d., pirmadienis

Šių metų praregėjimas

 


Neapsirikime galvodami

Apie svečias šalis,

Kad ten – svajonių kraštas,

Savaime noksta vaisiai,

Rojaus paukščiai šneka…

Kur neįkėlei kojos,

Širdimi nepabuvai –

Visur laimingas takas,

Visur tas pats –

Tik savas srūva prakaitas:

Pasiekia ir liga,

Niekas ir niekur nesiilsi

Ir ant patalo…

Geriau įsiklausau dažnai,

Ką mūsų žvirblis pataria.